Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
oraz ich prawnych opiekunów / kuratorów
(wynikająca z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego
w art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zwanego dalej RODO)

Administratorem Danych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z siedzibą w Łagiewnikach nr 73, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 - 20 -76.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem tel. 41 354 - 20 -76 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie Dom wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe?

 1. Realizacji decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach (zwanego dalej Domem lub placówką), poprzez świadczenie usług zgodnie z określonym w przepisach standardem tj.: zapewnienie miejsca zamieszkania, zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenia ciągłości wypłaty należnych świadczeń, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych itp.) – przez czas pobytu w Domu (podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać „wykonaniem decyzji”,
 2. Wykonania ciążących na Domu obowiązków prawnych, np.:
  a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych dotyczących pobytu Pana/Podopiecznego w placówce;
  b) udzielanie informacji: organowi prowadzącemu tj. Starostwu Powiatowemu w Kielcach, ośrodkowi pomocy społecznej, który wydał decyzję kierującą, ZUS, KRUS, Sądom i innym instytucjom w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas pobytu np. wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: obowiązek prawny).
 3. Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Domu – przez czas pobytu Pana/Podopiecznego w Domu, a następnie przez okres niezbędny do sporządzania sprawozdań.

Komu przekazujemy Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane przekazujemy:

 1. Po przyjęciu Pana/Podopiecznego do placówki:
  a) Ośrodkowi pomocy społecznej, który wydał decyzję kierującą i decyzję o Pana odpłatności za pobyt w dps oraz ewentualnie wypłaca świadczenie w postaci zasiłku stałego,
  b) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
  c) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i/lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (organom wypłacającym Panu/Podopiecznemu świadczenia pieniężne),
  d) Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chmielniku – w przypadku uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  e) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku – złożenie deklaracji o wyborze lekarza i pielęgniarki,
  f) Urzędowi Miasta i Gminy w Chmielniku – Wydział Ewidencji Ludności (dotyczy zameldowania w placówce, wymiany lub wyrobienia dowodu osobistego) oraz Urząd Stanu Cywilnego w Chmielniku w przypadku konieczności pozyskania aktów stanu cywilnego.
  g) W przypadku umieszczenia Pana na podstawie postanowienia sądu – Sąd wydający postanowienie o umieszczeniu.
 2. Podczas pobytu Pana /Podopiecznego w placówce:
  a) wszystkim wyżej wymienionym podmiotom na zasadach, w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa,
  b) Zawodowym Kuratorom Sądowym – w przypadku przeprowadzania przez nich wywiadów środowiskowych,
  c) Sądom – w przypadku wniosku o udzielenie informacji dotyczących Pana pobytu,
  d) Prokuratorowi i/lub Policji w przypadku prowadzenia przez nich czynności służbowych,
  e) w przypadku Pana zgody na uczestnictwo w zawodach sportowych, imprezach rekreacyjnych, kulturalnych, konkursach artystycznych, literackich itp. – ich organizatorom,
  f) Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, szpitalom, przychodniom lekarskim i innym placówkom leczniczym w przypadku konieczności podjęcia leczenia

Czy Pana/Pani dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG - obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)?

Nie.

Przysługujące Panu/Pani uprawnienia.

Może Pan/Pani złożyć do placówki wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych,
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art.20 RODO).

Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Aby mieć pewność, że są państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Pana/Pani uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawienia może Pan/Pani skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych oraz celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani lub podopiecznego danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Pana/Pani danych, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania decyzji i realizacji obowiązku prawnego, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/pani danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.

Szczegółowych informacji na temat wykorzystywania i zabezpieczania Pana/Pani lub podopiecznego danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych