1. Administratorem Danych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach , z siedzibą w Łagiewnikach nr 73, tel 41 354-20-76
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest możliwy pod numerem tel. 41 354-20-76 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe pracownika są przetwarzane w celu realizacji obowiązków pracodawcy nałożonych przepisami:
  a) ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy
  b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  c) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  d) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  e) ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  f) ustawa z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty medyczne realizujące usługę badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, podmioty realizujące usługi z zakresu szkoleń bhp, podmioty realizujące usługi szkoleniowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Bank Polski i inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
 1. Przekazanie danych osobowych przez Administratora Danych do państwa trzeciego zostanie Pani/Panu poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  • okres wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy
  • okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (pracownika, podatnika, ubezpieczonego),
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych – zgodnych z zakresem wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy – jest obowiązkowym warunkiem niezbędnym dla realizowania umowy o pracę oraz obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa .Dane dodatkowe, w tym numer telefonu i adres mailowy, wykraczające poza zakres wynikający z art.221 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, są dobrowolne.

Oświadczam, że przedstawiona treść klauzuli informacyjnej (wynikająca z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia RODO* jest dla mnie zrozumiała.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych