Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - „RODO”), stosownie do treści art. 13 RODO – informujemy, jak niżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik.
  Z administratorem kontakt możliwy jest drogą:
  - korespondencyjną pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik
  - elektroniczna pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - telefoniczną pod numerem telefonu: 41 354 20 76
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest powołany przez administratora - Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem tel. 41 354 20 76; adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby administratora.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia i zapewnienia porządku publicznego jak i bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz osób przebywających na terenie obiektu administratora na podstawie na podstawie art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jak również art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które wykażą uzasadnioną podstawę faktyczną i prawną uzyskania nagrań z monitoringu, a także podmioty, z którymi administrator może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie serwisu bądź obsługi monitoringu.
 3. Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres maksymalnie do 7 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – termin przechowywania danych określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 5. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych - osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych