Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z Administratorem można się skontaktować:
  a) korespondencyjnie pod adresem: Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik,
  b) elektronicznie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  c) telefonicznie pod numerem tel. 41 3542076
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania, jak również celem wypłaty i rozliczania świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a także dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2020r. poz. 1070 ze zm.), Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c1 i art. 9 ust. 2 lit. b2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów (lub innych instrumentów prawnych) zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące pomoc serwisową.
  Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych posiada Pan/Pani:
  a) prawo dostępu do swoich danych;
  b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych funkcjonującego u Administratora.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym u Administratora.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

1 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO: przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i  wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych