Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
dla osób odwiedzających mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
(wynikająca z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego
w art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zwanego dalej RODO)

Administratorem Danych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z siedzibą w Łagiewnikach nr 73, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 - 20 -76.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod numerem tel. 41 354 - 20 -76 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie, w jakim celu i na jakiej podstawie Dom wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe?

  1. Osoba/y odwiedzająca/e mieszkańca ma/mają obowiązek zarejestrować wejście na teren Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w „Książce odwiedzin” znajdującej się w portierni Domu podając swoje dane tj. swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko mieszkańca oraz stopień pokrewieństwa (podstawa prawna: art.6 ust. 1 d) RODO). Rejestrowana jest godzina wejścia na teren Domu oraz godzina opuszczenia placówki. Osoba odwiedzająca potwierdza dane wpisane przez portiera do „Książki odwiedzin” swoim podpisem, który jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną.
  2. Osoba/y odwiedzająca/e mieszkańca mają obowiązek poinformować o swojej obecności w oddziale mieszkalnym dyżurującą pielęgniarkę, która odnotowuję odwiedziny w „Rejestrze odwiedzin” znajdującym się w dyżurce pielęgniarskiej w oddziale mieszkalnym, w którym przebywa odwiedzany mieszkaniec wpisując dane osoby/osób odwiedzających tj. imię i nazwisko, imię i nazwisko mieszkańca, stopień pokrewieństwa (podstawa prawna: art.6 ust. 1 c) RODO).
  3. W przypadku, kiedy odwiedzający przywozi mieszkańcowi artykuły spożywcze, papierosy lub inne rzeczy obowiązany jest o tym poinformować pielęgniarkę dyżurującą, która dokonuje stosownej adnotacji w „Rejestrze odwiedzin” (podstawa prawna: art.6 ust. 1 c) i art.6 ust. 1 d) RODO).
  4. W uzasadniony przypadkach osoba odwiedzająca może zostać przez personel Domu poproszona o okazanie dowodu osobistego (podstawa prawna: art.6 ust. 1 d) RODO).

Dane osób odwiedzających zbierane są w celu wykonania ciążących na Domu obowiązków prawnych, np.: w celu udzielania informacji Sądom i innym instytucjom, w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa oraz w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Domu.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas pobytu mieszkańca w DPS w Łagiewnikach, a po jego opuszczeniu przez 25 lat (podstawa prawna: obowiązek prawny).

Komu przekazujemy Pana/Pani dane?

Dane osób odwiedzających mogą zostać przekazane Sądom i innym uprawnionym instytucjom w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa.

Czy Pana/Pani dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG - obejmuje Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)?

Nie.

Przysługujące Panu/Pani uprawnienia.

Może Pan/Pani złożyć do placówki wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  1. sprostowanie (poprawienie) danych,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art.20 RODO).

Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Aby mieć pewność, że są państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Pana/Pani uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawienia może Pan/Pani skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych oraz celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Pana/Pani danych, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.

Skarga

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.

Szczegółowych informacji na temat wykorzystywania i zabezpieczania Pana/Pani danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych