Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
  Kontakt z administratorem możliwy jest pod:
  a) adresem korespondencyjnym: Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik;
  b) numerem telefonu: 41 354 20 76;
  c) adresem elektronicznym e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z których można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe są przetwarzane są w celu:
  a) zawarcia, wykonania i monitorowania niniejszej umowy, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) realizacji ustawowych obowiązków ciążących na Zamawiającym w zakresie archiwizacji, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, a w szczególności: operatorzy pocztowi oraz podmioty zapewniające zdalną obsługę IT dla systemów, w których dane osobowe mogą być przetwarzane. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  b) prawo do ich sprostowania;
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach kiedy:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) prawo do przenoszenia danych gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ma charakter zautomatyzowany;
 3. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a po tym okresie będą przechowywane przez okres ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym u administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych