Procedura korzystania z pokoju hotelowo – gościnnego w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 1. Pokój hotelowo – gościnny przeznaczony jest dla członków rodzin odwiedzających mieszkańców Domu.
 2. Osoba odwiedzająca chcąca skorzystać z pokoju hotelowo – gościnnego zgłasza się do portiera, który wpisuje dane osoby odwiedzającej do rejestru i wydaje klucz do pokoju.
 3. Po zakończeniu odwiedzin, osoba korzystająca z pokoju gościnnego zdaje klucz portierowi. Fakt ten odnotowywany jest w rejestrze.
 4. Każdorazowo, po zdaniu klucza, portier zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia pokoju oraz jego zabezpieczenia pod względem p.poż. Swoje uwagi bądź spostrzeżenia odnotowuje w rejestrze.
 5. Za utrzymanie porządku w pokoju hotelowo - gościnnym odpowiedzialny jest pracownik gospodarczy.
 6. W przypadku, gdy odwiedzający korzystają z noclegu, do zadań pracownika gospodarczego należy również przygotowanie i wymiana pościeli.
 7. Fakt posprzątania w pokoju potwierdza się podpisem w rejestrze.

 

Regulamin Korzystania z pokoju hotelowo - gościnnego w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 1. Pokój hotelowo – gościnny przeznaczony jest dla członków rodzin odwiedzających mieszkańców Domu.
 2. Odwiedzający mają prawo do korzystania ze sprzętu i urządzeń, w jakie wyposażony jest pokój.
 3. Korzystający z pokoju zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów p.poż.
 4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń, w jakie wyposażony jest pokój może odbywać się jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i załączonymi instrukcjami obsługi.
 5. Przed opuszczeniem pokoju należy go (na ile to możliwe) uporządkować.
 6. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia pokoju, odwiedzający jest obowiązany zgłosić ten fakt najpóźniej w chwili zdawania klucza dyżurującemu portierowi po zakończeniu odwiedzin.
 7. Osoby korzystające z pokoju hotelowo – gościnnego ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas jego użytkowania.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych