Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest odpłatny i wynosi 70% wysokości świadczenia, które otrzymuje osoba skierowana do Domu.

Koszt utrzymania mieszkańca od 01.02.2024 r. wynosi 7.055,96zł miesięcznie.

Różnicę pomiędzy tą kwotą, a wysokością kosztu utrzymania pokrywa ośrodek pomocy społecznej wydający decyzję kierującą, wydając decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu. W kosztach ponoszonych przez gminę mogą (po spełnieniu ustawowych warunków) partycypować osoby zobowiązane wobec osoby umieszczonej do alimentacji (małżonek, rodzice, dzieci), z którymi ośrodek pomocy społecznej zawiera umowę cywilno – prawną dotyczącą wysokości dopłat.

Z pozostałych do dyspozycji mieszkańca 30% pobieranego świadczenia pieniężnego obowiązany jest on do ponoszenia kosztów zakupionych dla niego podczas pobytu w placówce leków i produktów leczniczych o odpłatności 100% i przekraczających ustalony limit.

Zgodnie z art. 61.1 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych