Każdy z mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ma prawo do odwiedzin przez rodzinę i bliskich.

  1. Odwiedziny mieszkańca mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia od godz. 06:00 do 22:00
  2. Odwiedziny mogą odbywać się w oddziale mieszkalnym odwiedzanego lub pokoju hotelowo-gościnnym (korzystanie z pokoju hotelowo-gościnnego reguluje odrębna procedura).
  3. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca zamierza przebywać w oddziale mieszkalnym odwiedzanego, informuje o tym portiera, który o odwiedzinach informuje pracowników oddziału mieszkalnego, w którym przebywa odwiedzany mieszkaniec.
  4. Odwiedzający, po wpisaniu się do „Książki odwiedzin” znajdującej się w portierni udaje się do oddziału mieszkalnego, w którym przebywa odwiedzany. W przypadku, kiedy odwiedziny mają miejsce po raz pierwszy, odwiedzający oczekuje w portierni na przybycie pracownika oddziału mieszkalnego, w którym przebywa odwiedzany.
    Odwiedzający w asyście pracownika udaje się do odwiedzanego mieszkańca. Jeżeli z jakiejś przyczyny, w danej chwili pracownik oddziału mieszkalnego nie może przybyć po osobę odwiedzającą, może być ona odprowadzona przez innego pracownika Domu.
    O zakończeniu odwiedzin osoba odwiedzająca informuje personel oddziału, w którym przebywa, po czym opuszcza teren Domu.
  1. Odwiedziny mogą odbywać się również na terenie przydomowego parku. W takim przypadku postępowanie jest takie samo jak w pkt. 4 z tą różnicą, że pracownik oddziału przyprowadza odwiedzanego mieszkańca do osoby odwiedzającej oczekującej w portierni Domu.
  2. Na każdym z oddziałów mieszkalnych prowadzony jest rejestr odwiedzin mieszkańców, w którym odnotowuje się kto, kiedy, którego mieszkańca odwiedził i co mu przywiózł.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych