Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego i jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (103 miejsca) oraz osób przewlekle psychicznie chorych (82 miejsca).

Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnych.

Proces wydania decyzji o skierowaniu do dps rozpoczyna się po złożeniu pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, do ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS/MOPR lub MGOPS.*). Podanie składa się w ośrodku odpowiadającym za pomoc społeczną na terenie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do Domu, ośrodek pomocy społecznej wydaje na podstawie:

 • wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
 • opinii dotyczącej sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu,
 • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
 • zaświadczenia specjalisty (psycholog, psychiatra),
 • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzji organu emerytalno – rentowego o przyznaniu emerytury, renty socjalnej, renty rodzinnej i/lub innych świadczeń,
 • zgody osoby ubiegającej się o miejsce w Domu lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłat za pobyt w Domu,
 • zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
  - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej:
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu wraz z przygotowaną dokumentacją OPS przekazuje do organu prowadzącego Dom tj. Starosty Powiatu Kieleckiego, z upoważnienia którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

PCPR po wydaniu decyzji o umieszczeniu w DPS przesyła pełną dokumentację do DPS w Łagiewnikach.

W przypadku, kiedy Dom posiada wolne miejsce, osoba przyjmowana jest niezwłocznie po uzgodnieniu z zainteresowanym lub jego opiekunami terminu przyjęcia.

Po przyjęciu do Domu, organ wydający decyzję kierującą wydaje i przesyła do DPS decyzję ustalającą odpłatność za pobyt osoby umieszczonej.

W przypadku, kiedy po wydaniu decyzji w placówce nie ma miejsc wolnych, skierowana osoba umieszczana jest na liście oczekujących i przyjmowana w przypadku zwolnienia się miejsca.

Osoby chcące zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach mogą uzyskać dodatkowe informacje pod nr. tel. 41 354 - 20 - 76.

Można także umówić się na spotkanie aby obejrzeć naszą placówkę.

 

*GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – instytucja pomocy społecznej znajdująca się w każdej gminie; podległa wójtowi,
MOPS/MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – znajduje się w każdym mieście i podlega Prezydentowi miasta,
MGOPS – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – instytucja funkcjonująca w gminach miejsko wiejskich podlegająca Burmistrzowi.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych