Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Dom powinien zapewnić wskazaną dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, Dom zawiadamia o tym wnioskodawcę i proponuje dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy Dom nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa wyżej.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik
  • drogą elektroniczną na adres: dpslagiewniki.dostepność@vp.pl

WNIOSEK- wersja PDF

WNIOSEK- wersja edytowalna

 

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dom powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli Dom nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku, gdy placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Żądanie o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

• drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik
• drogą elektroniczną na adres: dpslagiewniki.dostepność@vp.pl

WNIOSEK - wersja PDF

WNIOSEK - wersja edytowalna

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych