Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na rok 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz.1696, z późn. zm.)

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

 1.

Analiza dostępności architektonicznej obiektów dps pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności.

Przegląd stanu dostosowania obiektów do osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do 20 lutego 2021r.

 2.

Analiza dostępności placówki pod względem informacyjno – komunikacyjnym.

Koordynator do spraw dostępności.

Przegląd stanu dostosowania placówki do osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Do 20 lutego 2021r.

 3.

Analiza strony internetowej placówki i BIP pod kątem dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności.

Przegląd dostosowania strony internetowej placówki i BIP do osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej.

Do 20 lutego 2021r.

 4.

Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania placówki do wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator do spraw dostępności.

Analiza zebranych materiałów pod kątem stanu realizacji zapewnienia dostępności.

Sporządzenie deklaracji dostępności BIP i strony internetowej placówki oraz zamieszczenie ich na stronach.

Do 28 lutego 2020r.

 5.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy.

Koordynator do spraw dostępności.

Przeslanie Raportu do GUS oraz opublikowanie go na stronie BIP.

Do 31 marca 2021r.

 6.

Przygotowanie postępowania skargowego dla wnioskodawców o zapewnienie dostępności.

Koordynator do spraw dostępności.

Przygotowanie treści postępowania skargowego oraz wzoru wniosku o  zapewnienie dostępności i zamieszczenie ich na stronie internetowej.

Przygotowanie rejestru wniosków informujących o braku dostępności.

Do 30 czerwca 2021r.

 7.

Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności

Sprawdzanie jak dostępność jest realizowana w placówce.

Realizacja w całym okresie działania.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych