Dofinansowanie pracowników DPS.W dniu 22.09.2023 r. w Kielcach zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, której przedmiotem było przekazanie Powiatowi środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 496 556,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.
Pieniądze przeznaczone na dodatki do wynagrodzenia za okres od kwietnia do grudnia 2023 r. zostały wypłacone pracownikom w miesiącach od września do grudnia 2023 r.

Plakat informacyjny.W dniu 11.05.2022r. w Kielcach zawarta została umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Domem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, której przedmiotem było dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem dofinansowania jest rozbudowa o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym do przewozu osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury poprzez wykonanie:
- szybu windy łączącego parter z poddaszem budynku (ilość przystanków: 3 – parter, piętro i poddasze) oddzielonego od otoczenia ścianami, podłogą i stropem.
- dźwigu osobowego, bezobsługowego, o napędzie hydraulicznym, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. z kabiną bezprzelotową dostępną dla osób niepełnosprawnych ( w tym do transportu osób leżących na łóżkach) z drzwiami kabinowymi, przystankowymi automatycznymi i teleskopowymi. Kabina windy (wnętrze ze stali nierdzewnej), będzie posiadała drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe oraz wykładzinę antypoślizgową i niepalną, lustro na ścianie bocznej, poręcze dla niepełnosprawnych, system głośnomówiący wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o kondygnacji budynku, przyciski z alfabetem Braill’a oraz wentylator kabinowy.
- nowej instalacji elektrycznej związanej z montażem dźwigu osobowego.
- przeniesienie łączy teletechnicznych znajdujących się obok wejścia do budynku mieszkalnego Nr 4.

Rozbudowa o szyb windy wraz z dźwigiem osobowym do przewozu osób niepełnosprawnych i przebudowa budynku mieszkalnego nr 4 zapewni możliwość bezpiecznego i samodzielnego przemieszczania się do sal rehabilitacji przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, na przykład poruszające się na wózkach inwalidzkich czy przy pomocy balkoników. Winda znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia i zachowania na dłużej samodzielności przebywających w budynku 85 niepełnosprawnych mieszkańców. Winda umożliwi również mieszkańcom opuszczanie budynku w celu korzystania z przydomowego parku, udziału w zajęciach terapeutycznych, które przeprowadzane są w oddzielnych budynkach placówki czy załatwiania spraw w administracji Domu usytuowanej również w oddzielnym budynku.

Wartość dofinansowania PFRON – 178 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji - 397 600,00 zł

Plakat informujacy o ProjekcieW dniu 30 października 2020r. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach otrzymał środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i personelowi Domu na czas COVID-19.

Powiat Kielecki – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:
121 248,71 zł

 

 

Bezpieczna-przyszłość

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach otrzymał ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Bezpieczna przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przyznania grantu w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” było wsparcie mieszkańców i personelu Domów Pomocy Społecznej w ochronie zdrowia i życia jako osób szczególnie zagrożonych zakażeniem jak również zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
Przyznane środki finansowe DPS w Łagiewnikach przeznaczył na
zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony osobistej, sfinansowania przeprowadzenia testów na COVID -19 oraz sfinansowania dodatków do wynagrodzeń.
Otrzymane środki finansowe:
- w ramach I naboru w 2020 r. – 1 035 374,93 zł w tym:
- ze środków UE: 872 613,99 zł co stanowi 84,28 % kwoty,
- ze środków budżetu państwa: 162 760,94 zł co stanowi 15,72% kwoty,
- w ramach III naboru w 2021 r. – 227 941,71 zł w tym:
- ze środków UE: 192 109,27 zł co stanowi 84,28 % kwoty,
- ze środków budżetu państwa: 35 832,44 zł co stanowi 15,72% kwoty

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych