Bezpieczna-przyszłość

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach otrzymał ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Bezpieczna przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przyznania grantu w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość” było wsparcie mieszkańców i personelu Domów Pomocy Społecznej w ochronie zdrowia i życia jako osób szczególnie zagrożonych zakażeniem jak również zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
Przyznane środki finansowe DPS w Łagiewnikach przeznaczył na
zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony osobistej, sfinansowania przeprowadzenia testów na COVID -19 oraz sfinansowania dodatków do wynagrodzeń.
Otrzymane środki finansowe:
- w ramach I naboru w 2020 r. – 1 035 374,93 zł w tym:
- ze środków UE: 872 613,99 zł co stanowi 84,28 % kwoty,
- ze środków budżetu państwa: 162 760,94 zł co stanowi 15,72% kwoty,
- w ramach III naboru w 2021 r. – 227 941,71 zł w tym:
- ze środków UE: 192 109,27 zł co stanowi 84,28 % kwoty,
- ze środków budżetu państwa: 35 832,44 zł co stanowi 15,72% kwoty

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych