Dofinansowanie pracowników DPS.W dniu 22.09.2023 r. w Kielcach zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim, której przedmiotem było przekazanie Powiatowi środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 496 556,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.
Pieniądze przeznaczone na dodatki do wynagrodzenia za okres od kwietnia do grudnia 2023 r. zostały wypłacone pracownikom w miesiącach od września do grudnia 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych