Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, która ma za zadanie uaktywnić mieszkańców dps poprzez wykonywanie określonych czynności mających zarówno charakter usprawniania fizycznego jak i psychicznego. Aktywizacja oraz prawidłowa organizacja zajęć terapeutycznych i czasu wolnego stanowić może niewyczerpalne źródło możliwości wychodzenia naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. Pod czas prowadzonych zajęć ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, a także stałej gotowości otoczenia do zrozumienia zachowań osób z niepełnosprawnością i zaspokajania sygnalizowanych przez te zachowania potrzeb.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego życia. Jej brak daje poczucie nieprzydatności, krzywdy, izolacji i osamotnienia. Celem aktywizacji jest:

 • utrzymanie sprawności fizycznej (zabawy ruchowe, spacery),
 • usamodzielnienie, pobudzanie zaradności (wykonywanie różnych czynności związanych z codziennym życiem),
 • nauka współżycia w grupie i środowisku,
 • rozwijanie różnych zainteresowań,
 • likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia.

W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec naszego Domu jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Nie jest bowiem tylko biorcą, ale realizatorem i współautorem tego procesu. Stosowane formy aktywizacji i zajęć terapeutycznych uzależnione są od indywidualnych właściwości podopiecznych takich jak wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie mieszkańca i jego osobowość. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, opartym na tkwiących w mieszkańcach Domu naturalnych siłach niezależnie od stopnia niesprawności. Daje każdemu mieszkańcowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej formie. Pozwala wybrać formę twórczości odpowiadającą indywidualnych uzdolnieniom i możliwościom mieszkańca.

W naszym Domu prowadzimy następujące formy terapii zajęciowej:

ARTETERAPIA:

 • Malarstwo i rysunek,
 • Filmoterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Biblioterapia,
 • Grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt, monotypia, miedzioryt, druk strukturalny),
 • Sztuki użytkowe (witraż klasyczny, witraż Tiffaniego, witraż nowoczesny – Fusing),

ERGOTERAPIA:

 • Dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo
 • Stolarstwo,
 • Metaloplastyka.

SOCJOTERAPIA:

 • Terapia kulinarna,
 • Ludoterapia,
 • Silwoterapia,
 • Rekreacja (turystyka rowerowa),
 • Zajęcia informatyczne (obsługa komputera),
 • Zajęcia kulturalno – rekreacyjne (udział w imprezach okolicznościowych na terenie Domu i poza nim, wycieczki itp.)

KINEZYTERAPIA:

 • Tenis stołowy,
 • Piłka nożna,
 • Badminton,
 • Bocce,
 • Lekkoatletyka,
 • Siatkówka,
 • Bocia,
 • Narciarstwo biegowe,
 • Łucznictwo,
 • Tenis ziemny,

Terapia zajęciowa w placówce prowadzona jest w pracowniach terapii oraz na obiekcie sportowym wybudowanym dzięki realizacji Projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto na terenie Domu prowadzi działalność Klub Olimpiad Specjalnych „TOP” (tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka), którego stałymi członkami jest 20 mieszkańców Domu.

Terapia zajęciowa działa w kierunku integracji ze środowiskiem. Dom współpracuje z Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku i szkołami z terenu miast i gminy Chmielnik.

Ważnym elementem działalności terapeutycznej jest organizowanie na terenie naszego Domu okolicznościowych zabaw tanecznych, w których biorą udział mieszkanki z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej. Nasi mieszkańcy chętnie biorą udział w podobnego rodzaju imprezach organizowanych w innych Domach i Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych