Dom Pomocy Społecznej świadczy mieszkańcom następujące usługi na poziomie obowiązującego standardu:

usługi bytowe – zapewnienie odpowiedniego miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie czystości,

usługi opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

usługi wspomagające – świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, itp.

I. Usługi bytowe.

a) miejsce zamieszkania.

Oddział Nr I mieści się w dwukondygnacyjnym budynku (po zabytkowym spichlerzu), który wpisany jest do rejestru zabytków. Oddział przeznaczony jest dla 18 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.

Oddział Nr II, w którym mieszka 45 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku Nr 2 oraz w budynku Nr 2 A stanowiącym połączenie między budynkiem Nr 2 i trzykondygnacyjnym budynkiem Nr 3, w którym znajduje się Oddział mieszkalny Nr III  przeznaczony dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych.

Oddział Nr IV z 85 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Obiekty wyposażone są w instalację przyzywową, system oddymiania klatek schodowych oraz windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

W każdym oddziale mieszkalnym znajdują się kuchenki oddziałowe, w których dokonuje się porcjowania i rozdzielania posiłków dostarczanych z kuchni głównej, znajdującej się w oddzielnym budynku.

Na terenie Domu znajduje się również oczyszczalnia ścieków, olejowa kotłownia oraz agregat prądotwórczy oraz park.

b) wyżywienie.

Dom zapewnia wyżywienie według norm żywieniowych. Dotyczy to również wyżywienia dietetycznego. Zgodnie ze wskazaniami lekarza, przygotowywane są diety dostosowane do schorzeń występujących u mieszkańców. Planowane jadłospisy uwzględniają (na ile to możliwe) gusty mieszkańców.

Posiłki przygotowywane są w kuchni centralnej i dostarczane w termosach wózkiem akumulatorowym „melex” do poszczególnych oddziałów, gdzie w kuchenkach oddziałowych są porcjowane i wydawane mieszkańcom.

Jedzenie jest urozmaicone i smaczne co potwierdzają mieszkańcy Domu.

Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny.

 • śniadanie – 7:30 - 9:30
 • II śniadanie - 10:30 - 12:30
 • obiad - 12:30 - 14:30
 • kolacja – 18:00 - 20:00

c) odzież i obuwie.

Mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby,

d) utrzymanie czystości.

Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców Domu odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunowie w poszczególnych oddziałach.

Mieszkańcy Domu mają prawo i obowiązek korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej i czystości.

Osoby sprawne fizycznie wykonują codzienną, podstawową toaletę samodzielnie, a mieszkańcom niesprawnym przy wykonywaniu toalety pomaga personel. Mieszkaniec ma prawo do kąpieli w wannie, pod prysznicem lub toalety w łóżku w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Zmiana bielizny pościelowej odbywa się raz na dwa tygodnie lub według potrzeb.

O ład i porządek w salach sypialnych i szafkach przyłóżkowych mieszkańcy dbają sami (pod nadzorem personelu), a jeżeli stan zdrowia na to nie pozwala, porządek utrzymują pokojowi.

Czystość łazienek i sanitariatów i kuchenek oddziałowych utrzymywana jest poprzez mycie i dezynfekcję dwa razy dziennie i w razie potrzeby.

Za należyte utrzymanie czystości w oddziałach odpowiedzialne są pielęgniarki oddziałowe. Nadzór sprawuje kierownik zespołu pielęgniarek.

II. W trakcie codziennej pracy i w zależności od potrzeb w zakresie usług opiekuńczych Dom realizuje swoje zadania poprzez:

 1. opiekę pielęgniarską i opiekuńczą,
 2. badania,
 3. opiekę lekarską,
 4. spotkania z psychologiem,
 5. zaspokajanie indywidualnych potrzeb mieszkańców,
 6. naukę i pomoc w wykonywaniu trudnych czynności,
 7. kontakty z rodzinami,
 8. mobilizacja do wykazania się umiejętnościami i możliwościami indywidualnymi,
 9. zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 10. pogadanki na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu,
 11. rehabilitację lecznicza:

III. Usługi wspomagające.

Usługi wspomagające udzielane mieszkańcom:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pomoc w robieniu zakupów,
 • niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych:
 1. Sprawy urzędowe:
  - komisje lekarskie,
  - meldunki,
  - wymiana dokumentów,
  - korespondencja z płatnikami, komornikami, firmami windykacyjnymi,
  - korespondencja z OPS, ZUS/KRUS, US itp.
 2. Sprawy sądowe:
  - dotyczące ubezwłasnowolnienia,
  - dotyczące cofnięcia ubezwłasnowolnienia,
  - dotyczące sądowego umieszczenia w Domu,
  - ustanowienia opieki prawnej bądź kurateli lub zmiany opiekuna czy kuratora,
  - sprawy karne,
  - sprawy spadkowe,
  - odwołania o wydanych orzeczeń, postanowień, wyroków.
 3. Kontakty z rodziną:
  - pomoc w pisaniu i wysyłaniu korespondencji,
  - umożliwienie kontaktu telefonicznego i audiowizualnego,
  - umożliwienie kontaktu bezpośredniego poza Domem.

Zaspokojenie potrzeb religijnych

Usługa w tym zakresie realizowana jest poprzez umożliwienie mieszkańcom udziału we mszach św., które odbywają się w każdą niedzielę i święta.

Samorząd mieszkańców.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności jego mieszkańców. W Domu działa wybierana co cztery lata Rada Mieszkańców. Zebrania samorządu odbywają się w razie potrzeby. Na zebraniach omawiane są sprawy bieżące dotyczące mieszkańców oraz propozycje i wnioski dotyczące działalności Domu. Zebrania Samorządu są protokołowane.

Dostęp do informacji.

Każdy mieszkaniec ma możliwość uzyskania informacji dotyczących swoich praw, sposobu przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zmian wysokości odpłatności, zmian przepisów prawnych itp. Obowiązujące przepisy prawa oraz ich zmiana omawiane są również na zebraniach Samorządu Mieszkańców i zebraniach mieszkańców w oddziałach. Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do regulaminów i procedur, które znajdują się w każdym oddziale mieszkalnym.

Skargi i wnioski mieszkańców.

Dyrektor przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz.10:00 do 12:00 oraz czwartki w godz. 13:30 do 14:30.

IV. Rehabilitacja.

Dział rehabilitacji współpracuje z lekarzem internistą, specjalistą (ortopeda, neurolog) oraz jednostkami zewnętrznymi: poradniami specjalistycznymi, szpitalami.

Sprawność mieszkańców podnoszona jest poprzez rehabilitację w sali kinezyterapii i w sali fizykoterapii, pod nadzorem trzech fizjoterapeutów. Prowadzona jest także rehabilitacja przyłóżkowa, oraz zajęcia na siłowni zewnętrznej nowopowstałej przy wielofunkcyjnym obiekcie sportowym.

Dział rehabilitacji medycznej oferuje szeroki zakres usług. W ramach kinezyterapii prowadzone są ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, czynne, czynne w odciążeniu, oporowe, pionizacja, ogólnokondycyjne oraz trening pasywny.

Do ćwiczeń zakresu rehabilitacji medycznej używane są: atlas, stepper, rowery, rotory, bieżnia, ławeczka, stół z tablicami do ćwiczeń manualnych, stoły i materace rehabilitacyjne.

W nowopowstałej sali fizykoterapii wykonywane są zabiegi takie jak jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, prądy diadynamiczne, interferencyjne, magnetoterapia, światłolecznictwo, termoterapia, laser, kąpiele wirowe kończyn górnych oraz dolnych, fotel masujący.

Na bieżąco, wg zleceń lekarskich realizowane jest zaopatrzenie ortopedyczne dla mieszkańców Domu tj.: wózki inwalidzkie, balkoniki, buty ortopedyczne, kule łokciowe, ortezy itp.

V. Działania terapeutyczne.

W Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne:

 • zajęcia plastyczno – manualne (o różnym stopniu trudności),
 • metaloplastyka,
 • zajęcia stolarskie,
 • zajęcia muzyczno – teatralne (w tym różnego rodzaju prezentacje),
 • zajęcia kulturalno – rekreacyjne (konkursy, seanse video, udział w imprezach okolicznościowych na terenie Domu i poza nim, wycieczki, spacery),
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia sportowe, gry zręcznościowe, towarzyskie itp.

Ponadto na terenie Domu prowadzi działalność Klub Olimpiad Specjalnych „TOP” (tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka).

Terapia zajęciowa działa w kierunku integracji ze środowiskiem. Dom współpracuje z Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku i szkołami z terenu miast i gminy Chmielnik.

Mieszkańcy Domu uczestniczą w zabawach, zawodach sportowych i imprezach kulturalnych organizowanych w naszym Domu, poza nim, a także organizowanych przez inne placówki.

VI. Rehabilitacja społeczna

Z mieszkańcami Domu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzony jest trening umiejętności społecznych. Udział mieszkańców w rehabilitacji społecznej jest dokumentowany w postaci rejestru godzin w oddziałach mieszkalnych, rehabilitacji i terapii zajęciowej.

VII. Działalność stowarzyszenia.

W placówce działa Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte serca”. Stowarzyszenie od chwili powstania jest organizatorem szeregu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Domu jak i poza placówką, mających na celu wzbogacenie wachlarza ofert Domu skierowanych dla jego mieszkańców. Są to m.in.:

 • „Bądźmy Razem” – coroczna impreza integracyjna z rodzinami mieszkańców Domu,
 • „Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki”,
 • Festyn Rekreacyjno - Sportowy „Sprawni z Niepełnosprawnością”.
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych