Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich został przeznaczony dla dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.

Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

Województwo świętokrzyskie znalazło się wśród czterech regionów w Polsce, które zostaną objęte Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy. Ideą programu jest dążenie do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych tylko na ten priorytet w skali kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. Środki te mają być wydatkowane według, ustalonego przez stronę szwajcarską, klucza geograficznego, który obejmuje cztery województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na wspieranie placówek opiekuńczo– wychowawczych oraz domów pomocy społecznej (w zakresie podnoszenia jakości usług świadczonych przez ww. podmioty).

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W związku z tym, że nasza placówka będąca jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego spełnia powyższy warunek, Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach podjęła decyzję o przystąpieniu do Projektu i w dniu 28.12.2012 r. złożyła stosowny wniosek.

W dniu 9 maja 2013 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była analiza oraz wybór projektów zgłoszonych do konkursu nr 1/2012/KIK/57, które zostaną dofinansowane.

Jednym z projektów zgłoszonych do konkursu, który został wybrany do realizacji jest projekt pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.” , przygotowany przez naszą placówkę.

W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentował Pan Jerzy Kulpiński – Dyrektor Domu.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych