Zrealizowany przez naszą placówkę projekt nosi nazwę: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.”

Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej naszych podopiecznych. Wszystkie działania podejmowane w ramach Projektu zmierzały do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców naszego Domu.

Podjęte w ramach Projektu działania obejmowały dwa komponenty:

Komponent I - Działania inwestycyjne:

W zakresie terapii zajęciowej, w celu stworzenia infrastruktury do prowadzenia kinezyterapii ( rozgrywki sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka) i poszerzenia oferty prowadzonych dla mieszkańców zajęć terapeutycznych, wymieniono przestarzały sprzęt, zaadaptowano na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowy budynek i pomieszczenia znajdujące się w zasobach Domu o łącznej powierzchni 87,20 m2, odpowiednio je wyposażono oraz wykonano boisko wielofunkcyjne i inne urządzenia sportowe.

Realizacja Projektu pozwoliła na wprowadzenie w naszym Domu nowych form terapii zajęciowej:

ARTETERAPIA:

 • Grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt, monotypia, miedzioryt, druk strukturalny),
 • Sztuki użytkowe (witraż klasyczny, witraż Tiffaniego, witraż nowoczesny – Fusing),

ERGOTERAPIA:

 • Metaloplastyka.

SOCJOTERAPIA:

 • Rekreacja (turystyka rowerowa),
 • Zajęcia informatyczne (obsługa komputera),

KINEZYTERAPIA:

 • Bocia,
 • Narciarstwo biegowe,
 • Łucznictwo,
 • Tenis ziemny,

Koszt obiektu sportowego wyniósł: 1 330 001,68 zł
Całkowity koszt doposażenia terapii to: 179 359, 56 zł

W zakresie rehabilitacji, w celu poszerzenia oferty i zwiększenia dostępności usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Dom dla mieszkańców wymieniono będący w posiadaniu Domu przestarzały sprzęt oraz zaadaptowano na potrzeby rehabilitacji dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 66,5 m², które wyposażono w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji leczniczej oraz wykonano ścieżkę zdrowia - siłownię zewnętrzną.

Zakupiono:

Atlas KINETIC F3,
Track Performance bieżnia,
Platforma wibracyjna Professional Body Fit,
FISIOTEK 3000TS z programowalnym pilotem,
PRO2 ergometr kończyn górnych i dolnych,
Fotel masujący EUROPA III,
MOTOmed Viva 2 - elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych,
E3 ergometr treningowy,
MANUS - stół do terapii ręki,
TOPAZ Stół rehabilitacyjny z elektroniczną regulacją wysokości,
MIXING 2 z linii EVO urządzenie do terapii ultradźwiękami i elektroterapii,
MG WAVE Z linii EVO aparat do terapii polem magnetycznym,
Thermopress - System do miejscowej terapii zimnem i/lub ciepłem wraz z masażem uciskowym,
1110T Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych,
1114T Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych,
Lampa Bioptron PRO 1 ze statywem podłogowym,
Filtry do koloroterapii do lampy Bioptron PRO 1,
Laser biostymulacyjny LP 1000,
Leżanka drewniana do do fizykoterapii - TF 204 - szt. 2
PRM1 Parawan metalowy 1-częściowy - szt. 2
JOWISZ - Stolik do fizykoterapii - szt. 2
Koszt doposażenia rehabilitacji wyniósł: 181 404,30 zł brutto

Komponent II - Działania szkoleniowe.

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami Domu zorganizowano szkolenia dla personelu merytorycznego i medycznego z zakresu:

 • nowych kierunków i metod prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej,
 • komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec,
 • pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizacji i wsparcia mieszkańców.

Dzięki realizacji Projektu nasza placówka mogła przeprowadzić:

- 15 kursów dla personelu merytorycznego:

„Witraż I i II stopnia”, „Witraż - lampy Tiffaniego”, „Rzeźba w drewnie”, „Rękodzieła świąteczne”, „Vire – wrapping”, „Metaloplastyka I i II stopnia”, „Fusing”, „Muzykoterapia”, „Grafika”, „Grafika - sucha igła”, „Grafika – odprysk”, „Grafika – drzeworyt”, „Grafika – miedzioryt”, „Grafika – linoryt”, „Muzykoterapia”.

- 7 kursów dla personelu medycznego:

"Neurorehabilitacja", „PNF I i II stopień”, "Podstawy terapii manualnej", „Elektroterapia”, "Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii", "Laseroterapia", "Metody leczenia fizykalnego - I i II stopień".

- 6 tematycznych warsztatów dla personelu merytorycznego:

"Warsztaty teatralne", "Piłka nożna", "Tenis ziemny", "Piłka siatkowa", "Piłka koszykowa", "Metaloplastyka".

- 11 tematycznych szkoleń dla 45 osób z personelu merytorycznego i medycznego:

"Zespół terapeutyczno - opiekuńczy w teorii i praktyce",
"Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik mieszkaniec DPS jako warunek skutecznej opieki",
"POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w DPS",
"Realizacja indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego",
"Obudzić wiarę w społeczną przydatność - aktywność mieszkańców DPS",
"Dobry indywidualny plan wsparcia - jak go skonstruować i efektywnie realizować?",
"Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce"
"Stres i wypalenie zawodowe",
"Wsparcie mieszkańca DPS z chorobą psychiczną",
"Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności",
"Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej - podstawy dobrego kontaktu".

Dzięki przeprowadzonym kursom , szkoleniom i warsztatom podniesiono kwalifikacje i kompetencje pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami naszego Domu

Koszt szkoleń i kursów pracowników DPS w Łagiewnikach wyniósł: 31 020,00 zł brutto

W dniach 23-26.04.2014 r. pracownicy Domu odbyli wizytę studyjną do Treuen, Rodewisch, Auerbach i Plauen - Starostwo Vogtland w Saksonii w Republice Federalnej Niemiec.

Podczas wizyty pracownicy mieli możliwość zapoznania się z systemem instytucjonalnej pomocy społecznej, rodzajami świadczonych usług oraz formami terapii i rehabilitacji w niemieckich placówkach opiekuńczych.

Całkowity koszt wizyty studyjnej wyniósł: 15 186,00 zł brutto

W czasie realizacji Projektu, na bieżąco prowadzone były działania promocyjne.

Koszt promocji to 16 209,06 zł

Całkowita wartość Projektu – 1 854 294,12 zł

Kwota otrzymanej dotacji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 1 536 823,22 zł, co stanowi 85% wartości Projektu.

Pozostałą kwotę stanowiącą 15% wartości Projektu tj. 317 470,90 zł sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej w Łagiewnikach
Program Szwajcarski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych